Алгебра 8 клас

База навчальних відео-ресурсів УМІТИ 

Календарне планування

(70 год, 2 год на тиждень, резерв — 20 годин)

План складено згідно з навчальною програмою з математики, затвердженою Наказом Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017  № 804

За підручниками: Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір-Х. Гімназія, 2021.- 240с

№ з/п

Тема уроку

Дата

Дата

1.      

Повторення. Формули скороченого множення

 

 

2.      

Повторення. Рівняння. Розв’язування рівнянь

 

 

3.      

Повторення. Системи лінійних рівнянь. Розв’язування задач

 

 

4.      

Діагностична контрольна робота

 

 

 

Раціональні вирази (24 год + 7 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

·   як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

·   що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

·   основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

·   правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

·   умову рівності дробу нулю;

·   означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості обернено пропорційної функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка обернено пропорційної функції. 

5.      

Раціональні вирази. Раціональні дроби

 

 

6.      

Розв’язування задач на застосування поняття  раціонального виразу, раціонального дробу

 

 

7.      

Основна властивість раціонального дробу

 

 

8.      

Розв’язування вправ

 

 

9.      

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

 

 

10.   

Розв’язування вправ

 

 

11.   

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними  знаменниками

 

 

12.   

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними  знаменниками

 

 

13.   

Розв’язування вправ

 

 

14.   

Розв’язування типових задач

 

 

15.   

Контрольна робота № 1

 

 

16.   

Аналіз контрольної роботи.

Множення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

17.   

Множення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

18.   

Ділення раціональних дробів

 

 

19.   

Розв’язування задач на ділення раціональних дробів

 

 

20.   

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

21.   

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

22.   

Розв’язування вправ

 

 

23.   

Контрольна робота № 2

 

 

24.   

Аналіз контрольної роботи. Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

 

 

25.   

Розв’язування раціональних рівнянь

 

 

26.   

Розв’язування раціональних рівнянь

 

 

27.   

Степінь із цілим відємним показником

 

 

28.   

Стандартний вигляд числа

 

 

29.   

Розв’язування вправ

 

 

30.   

Властивості степеня з цілим  показником

 

 

31.   

Властивості степеня з цілим  показником

 

 

32.   

Розв’язування вправ

 

 

33.   

Функція обернена пропорційність, її графік і властивості.

 

 

34.   

Розв’язування вправ

 

 

35.   

Контрольна робота № 3

 

 

 

Квадратні корені. Дійсні числа 

(10 год + 3 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:                

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості кореневої функції,  за її графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків кореневих функцій; 

36.   

Аналіз контрольної роботи. Коренева функція, її графік

 

 

37.   

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

 

 

38.   

Розв’язування вправ

 

 

39.   

Множина. Підмножина. Числові множини

 

 

40.   

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 

41.   

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 

42.   

Розв’язування вправ

 

 

43.   

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

 

 

44.   

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

 

 

45.   

Розв’язування вправ

 

 

46.   

Коренева функція, її графік і властивості

 

 

47.   

Розв’язування типових задач

 

 

48.   

Контрольна робота № 4

 

 

 

Квадратні рівняння (16 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·  означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·   теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

 

49.   

Аналіз контрольної роботи. Квадратні рівняння. Розвязування неповних квадратних рівнянь

 

 

50.   

Розвязування неповних квадратних рівнянь

 

 

51.   

Формула коренів квадратного рівняння

 

 

52.   

Розв’язування рівнянь

 

 

53.   

Теорема Вієта

 

 

54.   

Розв’язування вправ

 

 

55.   

Розв’язування типових задач

 

 

56.   

Контрольна робота № 5

 

 

57.   

Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен

 

 

58.   

Розкладання квадратного тричлена на множники

 

 

59.   

Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних

 

 

60.   

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

 

 

61.   

Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

 

 

62.   

Розв’язування задач за допомогою рівнянь  

 

 

63.   

Розв’язування типових задач

 

 

64.   

Контрольна робота № 6

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 6 год)

 

65.   

Аналіз контрольної роботи.

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

66.   

Обернено пропорційна, квадратна і коренева функції, їх властивості і графіки

 

 

67.   

Степінь з цілим показником. Квадратні корені

 

 

68.   

Квадратні рівняння

 

 

69.   

Підсумкова контрольна робота

 

 

70.   

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

 

Тема "Квадратні рівняння"


Немає коментарів:

Дописати коментар